• info@co2reductieportal.nl
  • +31 (0)6 828 803 34
  • +31 (0)6 828 803 34
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

De gebruiker van deze algemene voorwaarden is CO2 Reductieportal BV., gevestigd te Klaver 5, 5432 BP             Cuijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer KVK-nummer:, hierna te noemen: ‘dienstverlener’.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door dienstverlener binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een wederpartij c.q. opdrachtgever.

Wijzigingen van deze voorwaarden dienen door de dienstverlener uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

Onder ‘wederpartij’ of ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die bij dienstverlener een order heeft geplaatst, dan wel met haar een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 1 maand. Prijzen zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.

Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes omschrijven duidelijk de uit te voeren werkzaamheden. Bij het accepteren van de offerte, en dus het aangaan van een overeenkomst, geeft opdrachtgever aan dat de werkzaamheden in alle volledigheid zijn beschreven in de offerte.

Artikel 3 Bevestiging, duur en aanvang

Een overeenkomst met dienstverlener komt eerst dan tot stand nadat de dienstverlener de instemming van wederpartij met de offerte van dienstverlener schriftelijk heeft bevestigd aan die wederpartij. Deze overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Deze overeenkomst wordt geacht een overeenkomst van opdracht te zijn als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek en verder. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken tussen dienstverlener en wederpartij of wijzigingen, binden dienstverlener slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Dienstverlener een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden dienstverlener eerst nadat deze schriftelijk door Dienstverlener zijn bevestigd.

Duur van de overeenkomst staat vermeld in de offerte. Indien deze niet vermeld staat, dan betreft het een overeenkomst die wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of het betreft een overeenkomst gebaseerd op een vast tarief voor een te bereiken resultaat.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd tussen dienstverlener en wederpartij kan niet tussentijds opgezegd worden, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 408 lid 1 BW, indien de wederpartij een beroep of bedrijf uitoefent.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan wel opgezegd worden. Opzegtermijn van overeenkomsten voor onbepaalde tijd bedragen 1 maand, tenzij Dienstverlener en Opdrachtgever een andere periode zijn overeengekomen.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Dienstverlener dient opdrachtgever wel te informeren over elke vorm van vertraging.

Prijsopgaves op offertes zijn alleen geldig voor de betreffende offerte en hoeven niet rechtstreeks geldig te zijn voor een volgende offerte.

Artikel 4 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Dienstverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dienstverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dienstverlener is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dienstverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal Dienstverlener een offerte uitbrengen voor deze wijziging indien benodigd. Uitvoering van deze extra werkzaamheden kan geschieden zodra Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dienstverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Extra kosten als gevolg van een wijziging benoemd in artikel 4.4 en 4.5 zullen door de dienstverlener in dezelfde hoedanigheid geoffreerd worden, mits de wijziging in lijn ligt met de huidige overeenkomst.

Indien opdrachtgever niet akkoord is met de extra kosten van een wijziging zoals benoemt in artikel 4.4 en 4.5, staat de opdrachtgever niet in het recht de gehele overeenkomst te annuleren. Dienstverlener dient de werkzaamheden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren. Indien de opdrachtgever alsnog annulering eist van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Dienstverlener daardoor direct of indirect ontstaan.

Dienstverlener staat in het recht het honorarium bij een overeengekomen opdracht voor onbepaalde tijd of bij overeenkomsten met een bepaalde tijd, maar langer dan 1 jaar, jaarlijks te verhogen. Opdrachtgever dient hier 2 maanden van tevoren over geïnformeerd te worden. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om overeengekomen opdracht binnen 1 maand te ontbinden, zonder extra kosten, mits de prijswijziging hoger is dan het wettelijk geldende inflatieniveau.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Bevoegdheid tot ontbinding behoeven geen verplichtingen van financiële aard te zijn. Niet beschikbaar stellen van cruciale informatie benodigd ten goede uitvoering van de overeenkomst geeft Dienstverlener tevens het recht de overeenkomst te ontbinden, daar waar kwaliteit van de uitvoering niet gegarandeerd kan worden.

Voorts is Dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Indien Dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dienstverlener, zal Dienstverlener in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen twee maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dienstverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht

Indien dienstverlener zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de dienstverlener alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat dienstverlener in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat een periode van 30 dagen is verstreken en de verrichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Dienstverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dienstverlener aangegeven. Dienstverlener is gerechtigd om periodiek te factureren.

Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft dienstverlener, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke dienstverlener heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Dienstverlener behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en knowhow, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde rechten en knowhow, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Klachten; reclame en aansprakelijkheid

Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen zeven dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan dienstverlener te worden kenbaar gemaakt.

Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dienstverlener is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien Dienstverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dienstverlener beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Dienstverlener is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico in dat geval.

Dienstverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dienstverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Dienstverlener kan nimmer aansprakelijk gesteld worden indien de organisatie van Opdrachtgever certificatie misloopt, doordat Opdrachtgever geadviseerde onderdelen of werkzaamheden niet heeft uitgevoerd. Dienstverlener heeft een adviserende en begeleidende rol en kan derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever adviezen kritisch voor certificatie niet opvolgt.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dienstverlener.

Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Een klacht kan in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 10 Geheimhouding

Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheimen of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a)     Die op het moment dat de ontvangen deze informatie ontving al openbaar was nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

b)    Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

c)     Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

d)    Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

3.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 11 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1.     Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boeten geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Vrijwaring, Intellectuele eigendom en Toepasselijk recht en geschillen

De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dienstverlener toerekenbaar is. Indien Dienstverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Dienstverlener te vrijwaren en schadeloos te stellen en, zo nodig, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dienstverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dienstverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht alle verplichtingen en/of richtlijnen en/of voorschriften na te leven die voortvloeien uit de wet bescherming persoonsgegevens en/of aanverwante wet- en regelgeving (dan wel de wet- en regelgeving (waaronder de AVG) die in de plaats komt van de wet bescherming persoonsgegevens en/of de bedoelde weten regelgeving. Dienstverlener wordt in geen geval als bewerker en/of verwerker beschouwd in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens of diens opvolger. Indien Dienstverlener gegevens zal opslaan, bewaren, bewerken en/of verwerken in de zin van de genoemde wet of diens opvolger, dan zal zij deze slechts als verwerker beschouwd worden en zal zij nimmer als eindverantwoordelijke beschouwd kunnen worden. Opdrachtgever zal te allen tijde als
eindverantwoordelijke (blijven) worden aangemerkt, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst met dienstverlener. Opdrachtgever is gehouden zelf een melding van datalekken te doen bij de bevoegde autoriteit, indien zich een situatie voordoet waarin een melding gedaan moet worden. Dienstverlener is evenwel bevoegd een dergelijke melding zelfstandig te doen, indien de omstandigheden dat vereisen.

Opdrachtgever is verplicht de verplichtingen en/of richtlijnen en/of voorschriften na te komen uit hoofde van alle op zijn/haar onderneming betrokken wet- en regelgeving, waaronder onder meer de Arbowet (waaronder onder meer de Arbeidsomstandighedenwet, alsmede Arbeidstijdenwet) dan wel alle Milieuwetten en/of Milieuregelgeving.
Het niet naleven van de wet- en regelgeving van welke aard en/of met welke inhoud dan ook, komt en blijft volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien Dienstverlener door derden mocht worden aangesproken ter zake het niet of niet tijdig en/ of niet volledig nakomen door de Opdrachtgever van de in lid 2 en lid 3 van dit artikel bedoelde verplichtingen, richtlijnen en/of voorschriften, dan wel ter zake van het in strijd handelen door de Opdrachtgever met de verplichtingen en/of verboden in die wet- en regelgeving, dan is de Opdrachtgever gehouden Dienstverlener ter zake te vrijwaren en schadeloos stellen en, zo nodig, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving met betrekking tot de door haar ontwikkelde en/of verstrekte producten, procedés, trajecten, adviezen, voorschriften, richtlijnen en rapporten, alles in de ruimste zin van het woord. Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van Dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

 

 

Start direct

Wil jij ook een makkelijk te onderhouden platform, tijdsbesparing op het onderhouden van de norm én moeiteloos meedoen aan keteninitiatieven? 
Dat kan! Via de onderstaande knop kun jij je direct eenvoudig registreren.

Of vraag een rondleiding door CO2 Reductieportal aan via ons contact formulier.